מיקום הכנס:
  • הכנס יתקיים במלון דייויד אינטרקונטיננטל,
    תל אביב 20-21 בנובמבר 2018
  • לדרכי הגעה וחנייה - לחץ כאן
שפת הכנס:
הכינוס יתקיים בשפה העברית.

הרשמה:
הרשמה לכנס תבוצע ע"י טופס הרשמה אינטרנטי.
להרשמה, מחירים ולפרטים נוספים -
לחץ כאן

דמי ההרשמה כוללים כניסה למושבים ולסדנאות,
תיק ועידה, חוברת כנס, ארוחת צהריים והפסקות קפה וכיבוד.

הצגת הרצאה או סדנה בכנס: 
ניתן להגיש תקציר להצגת הרצאה או קיום סדנה במהלך הכנס. הגשת תקציר תבוצע ע"י מערכת אינטרנטית. תקצירים שיאושרו ע"י הועדה המדעית יוצגו בכנס. כל מרצה בכנס נדרש בתשלום דמי השתתפות בכנס. עלות מופחתת למרצה בכנס מפורטת בטבלת דמי השתתפות  בדף "הרשמה לכנס"


מצגות והרצאות
הרצאות בכנס ומצגות ההרצאות יערכו בשפה העברית.
תקצירי הרצאות ומצגות יפורסמו באתר האיגוד הישראלי לאיכות בתום הכנס.


אישורי השתתפות בכנס:
אישורים המקנים נקודות השתלמות לחידוש ההסמכות
לתארי איכות ישראלים, יונפקו על פי דרישה.

 
חסויות ותערוכה:
במהלך הכינוס תתקיים תערוכה מקצועית מקיפה באולם המרכזי.
בתערוכה יוצגו ציוד, ספרות מקצועית, שירותי ייעוץ ועוד.
לפרטים נוספים -
לחץ כאן

תוכנית כנס:
תוכנית הכנס תפורסם במהלך חודש יולי. נא לעקוב אחר עדכונים
באתר זה.

הפצת קול קורא לכנס, השקת אתר הכנס וקריאה לתקצירים:   5.3.2018
 
פתיחת מערכת אינטרנטית להגשת תקצירים:                        5.3.2018 

תחילת הרשמה מוקדמת לכנס בתעריפים מוזלים:                   1.5.2018

תאריך אחרון להגשת תקצירים:                                          30.5.2018

תשובות למגישי תקצירים:                                                 15.7.2018

פרסום תוכנית כנס:                                                          15.7.2018

תחילת הרשמה מאוחרת:                                                  1.9.2018

    
תאריך אחרון להרשמות מוסדיות/ קבוצתיות                        30.10.2018

כנס                                                                          20-21.11.2018

 
מיקום:
  • מלון דן פנורמה, תל אביב
    תל אביב 22 בנובמבר 2018
  • לדרכי הגעה וחנייה - לחץ כאן
שפת הכנס:
הסדנאות יתקיימו בשפה העברית.

הרשמה:
הרשמה ליום הסדנאות תבוצע ע"י טופס הרשמה אינטרנטי.
להרשמה, מחירים  ולפרטים נוספים -
לחץ כאן

דמי ההרשמה כוללים כניסה לסדנאות,
תיק ועידה, חוברת כנס, ארוחת צהריים והפסקות קפה וכיבוד.

מצגות והרצאות
הרצאות ביום הסדנאות ומצגות ההרצאות יערכו בשפה העברית.
תקצירי הרצאות ומצגות יפורסמו באתר האיגוד הישראלי לאיכות בתום הכנס.


תוכנית יום הסדנאות:
תוכנית תפורסם במהלך חודש יולי. נא לעקוב אחר עדכונים
באתר זה.
 
תאריכים חשובים
מידע כללי לכנס
מידע כללי ליום הסדנאות
האיגוד הישראלי לאיכות  |  טלפון: 08-9365865  |
דוא"ל:  info@isq.org.il  |  אתר אינטרנט: www.isq.org.il |
כתובת: ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605 |  
Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000
עוז הפקות - כנסים ואירועים בע"מ  |  טלפון: 072-2490520  |
דוא"ל:  info@oz-pro.co.il  |  אתר אינטרנט www.oz-pro.co.il |
כתובת: ת.ד 15438 מושב בית זית. ד.נ הרי יהודה 90815, ישראל |  
Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000